Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.


Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

Działki ewidencyjne nr 123/7, 123/9, 123/11o pow. 4,5708 ha

Położenie

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Bugaj.

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana
w Czarnym Dunajcu przy ul. Bugaj, na nieruchomości znajdują się stawy rybne

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z hodowlą ryb;

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

3C.ZLW – tereny lasów, zadrzewień i zieleni łęgowej,

3C.GR1 – tereny hodowlanych gospodarstw rybackich.

Cena nieruchomości

637 200 złotych brutto.


Pozostałe warunki:

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 20 % ceny nieruchomości. Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 % ceny nieruchomości gruntowej. Termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji opłaty. Osobom, którym przysługuje roszczenie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, , pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Czarny Dunajec dnia 26.09.2022 r.