OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) informuje o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego „SABAŁA” w Zakopanem na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Czarny Dunajec. 


Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SABAŁA” w Zakopanem – sezon 2021/2022

 L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1

03.11.2021

7:30

14:00

252 – Chyżne: 5 Czarny Dunajec

2

14.11.2021

8:00

16:00

252 – Chyżne: 4 Piekielnik

3

21.11.2021

8:00

15:30

252 – Chyżne: 7 Ratułów

4

28.11.2021

8:00

15:00

252 – Chyżne: 9 Gubałówka

5

04.12.2021

8:00

14:00

252 – Chyżne: 1 Chyżne

6

12.12.2021

8:00

15:00

252 – Chyżne: 1 Chyżne

7

19.12.2021

8:00

15:00

252 – Chyżne: 7 Ratułów

8

24.12.2021

8:00

13:00

252 – Chyżne: 2 Jabłonka

9

02.01.2022

8:00

15:00

252 – Chyżne: 5 Czarny Dunajec

10

09.01.2022

8:00

15:00

252 – Chyżne: 6 Podczerwone

11

15.01.2022

8:00

13:00

252 – Chyżne: 3 Sabałówka


Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.


Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk