Znak sprawy: OŚ.6150.6.2021.MZ

Czarny Dunajec, dnia: 2021-10-26


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) informuje o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Czarny Dunajec .


Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu – sezon 2021/2022

L.p.

Data

Miejsce zbiórki

Godz.

Gatunek zwierzyny

Nazwa łowiska

Prowadzący polowanie

1

06.11.2021

Polowanie Hubertowskie

Ludźmierz II staw

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Długopole

Wojciech
Klimowski

2

14.11.2021

Czerwienne
Kapliczka

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Czerwienne

Krzysztof Maj

3

21.11.2021

Beskid polana pod kapliczką

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Żeleźnica

Stanisław
Wojtaszek

4

28.11.2021

Załuczne

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Załuczne nad drogą od
Piekielnika

Piotr Wojtaszek

5

05.12.2021

Szkoła Stare Bystre

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Maruszyna Górna Kopuły

Andrzej Kos

6

12.12.2021

Załuczne

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Załuczne pod drogą
i nad drogą

Konrad Kos

7

19.12.2021

Bory Dunajeckie Trzcina

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Bory Dunajeckie

Wojciech
Klimowski

8

24.12.2021

Polowanie Wigilijne

Pasieka Zaskale Mostek

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Sośnina Mała
i Wielka

Andrzej Kos

9

26.12.2021

Domańska
Kapliczka

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Domańska Sośnina
Dunajecka

Konrad Kos

10

02.01.2022

Długopole Poletko

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Długopole

Krzysztof Maj

11

08.01.2022

Łysanka
Maruszyna Dolna

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Maruszyna Dolna

Andrzej Kos

Konrad Kos

12

09.01.2022

Bory Dunajeckie Trzcina

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Bory Dunajeckie

Zbigniew
Wielkiewicz

W. Sowa

13

15.01.2022

Beskid polana pod kapliczką

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Żeleźnica

Stanisław
Wojtaszek

14

16.01.2022

Pieniążkowice koło cmentarza

9.00 – 15.00

Jeleń-byk, dziki, lisy, jenoty

Pieniążkowice

Wojciech
Klimowski


Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach obejmujących łowiska wg powyższej tabeli, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk