Znak sprawy: OŚ.6150.5.2021.MZ

Czarny Dunajec, dnia: 2021-10-11

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie(Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) informuje o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego „WSPÓLNOTA” w Witowie na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Czarny Dunajec .

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „WSPÓLNOTA” w Witowie – sezon 2021/2022

L.p.

Data

Łowisko

Zwierzyna

Miejsce zbiórki

Godz.

Prowadzący
polowanie

Odpowiedzialny za nagankę

1

06.11.2021 sobota

POLOWANIE HUBERTOWSKIE Hawryłowka - Molkówka

jeleń, dzik, lis, …

ROZTOKI – POMNIK
MSZA POLOWA

7:50

Łowczy:
Marduła Kazimierz
Sikora Adam

Czuj Piotr

2

14.11.2021 niedziela

Żokówki-Butorowy

jeleń, dzik, lis, …

Dzianisz Słodyczki

8:00

Gąsienica Andrzej

Staszel Hubert

3

28.11.2021 niedziela

Za Wiersek Do Ostrysz

jeleń, dzik, lis, …

OSP Dzianisz Górny

8:00

Sikora Adam

Fidermak Janusz

4

05.12.2021 niedziela

Rąbanisko

jeleń, dzik, lis, …

K/Biura Wspólnoty

8:00

Rafacz Jan

Knapik
Kazimierz

5

19.12.2021 niedziela

POLOWANIE WIGILIJNE Kotelnica

jeleń, dzik, lis, …

Chochołów K/Cmentarza

8:00

Łowczy:
Marduła Kazimierz

Styrczula
Wojciech

6

09.01.2022 niedziela

Skorusówka - Magura

jeleń, dzik, lis, …

Plac Potok

8:00

Sikora Jacek
Sobek Marian

Staszel Andrzej

7

16.01.2022 niedziela

Beskid

jeleń, dzik, lis, …

Chochołów Granica

8:00

Marduła Marek

Marduła Józef

8

23.01.2022 niedziela

ZAKOŃCZENIE SEZONU Lasy Nad Witowem

jeleń, dzik, lis, …

Pod Jaworki

8:00

Łowisz Andrzej

Łowisz Jan

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela,
posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten
sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy
wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach Chochołów oraz Ciche, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk