Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)


Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Forma konsultacji:

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) opinii dotyczących projektu uchwały złożonych w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną.

Opinie będą przyjmowane:

  • na piśmie – w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w lokalu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec);
  • listownie – na jeden z adresów wskazanych w pkt 1 powyżej;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: ckip@ckip.org;

Termin konsultacji:

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 25.10.2021 r. do dnia 07.11.2021 r.,

Opinie, które wpłyną po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą brane pod uwagę.

Za datę wpływu opinii do tut. organu uznaje się każdorazowo dzień faktycznego doręczenia opinii w jeden ze sposób wskazanych w punktach 1) - 3) powyżej.


Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie przyjęciaprogramu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 podaje się do publicznej wiadomości w dniu 25.10.2021 r.