ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2021/KB

na dowóz/odwóz dzieci na TRASIE Nr 3 E do
Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanym, ul. Kamieniec 32d 34-500 Zakopane

Pełna nazwa Zamawiającego:


Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowóz/odwóz co najmniej 1 dziecka na trasie nr 3 E do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanym, ul. Kamieniec 32d 34-500 Zakopane

Przewoźnik obsługujący trasę ma obowiązek zapewnić miejsce do przewozu wózka, specjalistyczne siedzisko dla ucznia , które posiada pasy bezpieczeństwa, pasy stabilizujące miednice i kręgosłup oraz opiekę. Przy zawieraniu umów na dowozy, przewoźnicy zobowiązali są do dostarczenia danych dotyczących opiekunów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz numerów kontaktowych z nimi. Zamawiający wymaga, by opiekunami były osoby pełnoletnie.

Do obowiązków opiekuna należy:

1) dopilnowanie, aby uczniowie siedzieli w samochodzie/busie w sposób niegrożący kontuzją,

2) wsadzanie i wysadzanie dziecka w sposób bezpieczny z i do samochodu/busa,

3) odprowadzanie podopiecznych z samochodu/ busa do drzwi szkoły,

4) decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych.

5) sprawdzenie po zatrzymaniu się samochodu/busa na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd i jeśli muszą przejść na drugą stronę ulicy bezpieczne przeprowadzenie ich,

6) zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania przewożonych w samochodzie/busie, w tym samowolnego oddalenia się podopiecznych,

7) opieka nad dowożonymi uczniami w przypadku awarii samochodu/busa, zapewnienie im bezpieczeństwa do czasu przybycia pojazdu zastępczego,

8) podejmowanie szybkich decyzji wspólnie z kierowcą co do dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności,

9) ponoszenie odpowiedzialności za uczniów dowożonych od chwili wejścia do samochodu/busa do momentu wejścia do drzwi szkoły oraz od chwili wejścia do samochodu/busa, po opuszczeniu drzwi szkoły, do momentu opuszczenia samochodu/busa przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości,

10) udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku,

11) Podawanie leków podczas ataków,

12) zmiana pozycji ułożenia podczas transportu,

13) czynności pielęgnacyjne w razie potrzeby.

2.Dodatkowe informacje w związku z epidemią spowodowaną SARS-CoV-2 :


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-Co V-2, oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Gminy Czarny Dunajec, przewoźnicy będą zobowiązani zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieci podczas dowożenia ich do przedszkoli i szkół. W tym zakresie będą zobowiązani do dezynfekcji samochodu / busa, każdorazowo przed i po kursie z dziećmi oraz do przestrzegania obowiązujących na dany moment przepisów przeciw epidemiologicznych.


I.Schemat trasy nr 3E

TRASA Nr 3 E – Dowóz / Odwóz

Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanym, ul. Kamieniec 32d 34-500 Zakopane Rok szk. 21/22

Środek transportu: samochód/bus do przewozu 1 osób


3.Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku.


4.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postępowania ofertowego nr 2/2021/KB

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16 listopada 2021 roku-

do godz. 14:00


5.Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


6.Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a.wypełniony i podpisany formularz oferty,


7.Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.


Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

9.11.2021 r.


Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80


Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia 9.11.2021