Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4701), zarządza się, co następuje:

§1.1. Ogłasza się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

2. Projekt uchwały poddany konsultacjom stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Formularz konsultacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Do udziału w konsultacjach projektu uchwały uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535).

2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 25.10.2021 r. do dnia 07.11.2021 r., w formie przyjmowania od przedstawicieli organizacji i podmiotów, o których mowa w ust. 1, opinii na piśmie, w tym opinii składanych elektronicznie.

3. Opinie można składać:

 • na piśmie – w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w lokalu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec);
 • listownie – na jeden z adresów wskazanych w pkt 1 powyżej
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: ckip@ckip.org;

4. Za datę wpływu opinii do tut. organu uznaje się każdorazowo dzień faktycznego doręczenia opinii w jeden ze sposób wskazanych w ust. 3.

5. Opinie, które wpłyną po upływie terminu wskazanego w ust. 2 nie będą brane pod uwagę.

§3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały poddanej konsultacjom podlega opublikowaniu:

 • wBiuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec,
 • na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec,

- przez okres 14 dni, od daty ich opublikowania.

§4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarny Dunajec.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 186/2021

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 22 października 2021 r.

Projekt

U C H W A Ł A Nr __/___/2021

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia ______ listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,
z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Czarny Dunajec na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Projekt

Załącznik do Uchwały Nr ____/____/2021

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia _____ listopada 2021 r.


Program Współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie

Czarny Dunajec w 2022 r.

Rozdział 1.

WPROWADZENIE

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje pozarządowe są partnerem
w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność
i skuteczność ich realizacji. Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. Gmina Czarny Dunajec, dążąc do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i wzrostu kapitału społecznego odpowiedzialnego za swoje otoczenie, a także mając na uwadze podnoszenie jakości życia mieszkańców, za niezmiernie ważne uznaje współpracę między samorządem gminnym, a organizacjami pozarządowymi.

Dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie gminy, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy.

Roczny Program Współpracy wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz mieszkańców gminy.

Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu oraz sposób realizacji programu.

Rozdział 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Czarny Dunajec
w 2022 r. jest mowa o:

 • organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535),
 • gminie - rozumie się przez to Gminę Czarny Dunajec,
 • programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Czarny Dunajec
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Czarny Dunajec w 2022 r.,
 • ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535).

Rozdział 3.

CELE PROGRAMU

 • Cel główny.
 • Cele szczegółowe.

Celem głównym programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu gminy, ich aktywnej roli w realizacji zadań publicznych oraz umacniane partnerstwa pomiędzy gminą, a sektorem pozarządowym, opartym na dialogu i zrównoważonym rozwoju, realizowanym w trosce o interes społeczny i publiczny.

Celami szczegółowymi programu są:

 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
 • zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 • integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • tworzenie warunków i adekwatnych narzędzi do prezentacji dorobku organizacji realizujących zadania zlecane przez gminę oraz promowanie osiągnięć i przedsięwzięć tychże organizacji,
 • wzmocnienie potencjału organizacji, w tym poprzez tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,

Rozdział 4.

ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ.

 • Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:
 • Współpraca gminy z organizacjami ma charakter stały, całoroczny i odbywa się w oparciu zasady wyrażone w niniejszym programie.
 • wzajemnego wspierania i współodpowiedzialności – przejawiających się we wspólnym dążeniu do podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy, poprzez odpowiedzialność względem partnerów za działania podejmowane przez sektor pozarządowy i samorząd oraz podejmowanie działań wspierających, w granicach przewidzianych prawem;
 • pomocniczości – polegającej na tym, że gmina udziela pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie, uzasadnionej potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich zaspokajanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 • suwerenności stron – przejawiającej się w tym, iż zarówno władze gminy jak i organizacje podejmują wspólne działania/nawiązują współpracę przy pełnym poszanowaniu prawa do niezależności i odrębności, a także przy uwzględnieniu tego, iż podmioty te są w pełni samodzielne przy definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
 • partnerstwa – opartej na prymacie współpracy równoprawnych partnerów, tj. gminy i organizacji
  w identyfikowaniu i definiowaniu lokalnych problemów, zadań i potrzeb, współdecydowania
  o alokacji środków na ich – odpowiednio: rozwiązywanie, realizację i zaspokajanie oraz wypracowywaniu najlepszych środków prowadzących do tychże celów;
 • efektywności – przejawiającej się we wspólnym dążeniu gminy i organizacji do osiągnięcia optymalnej relacji pomiędzy uzyskanymi efektami i poniesionymi na ich realizację nakładami;
 • uczciwej konkurencji – uzewnętrzniającej się każdorazowo w stosowaniu na każdym etapie współpracy: jednakowych i transparentnych zasad, nie budzących wątpliwości kryteriów jej nawiązywania, wykonywania i weryfikacji jej rezultatów, a także bazującej na przejrzystości działań i procedur stosowanych przez podmioty objęte współpracą, bądź dążące do nawiązania tej współpracy;
 • jawności – gwarantującej zachowanie przejrzystości co do podejmowanych działań, przekazywanie pełnej i prawdziwej informacji o działaniach, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 5.
PARTNERZY WSPÓŁPRACY

Za realizację programu odpowiadają:

 • Rada Gminy Czarny Dunajec i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej
  i finansowej;
 • Wójt Gminy Czarny Dunajec - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy
  z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i/lub innych form pomocy poszczególnym organizacjom;
 • ze strony organizacji realizujących swoje cele statutowe (w tym ze sfery zadań publicznych) na terenie gminy Czarny Dunajec – umocowani prawnie przedstawiciele tych organizacji.

Rozdział 6.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 • W roku 2022 gmina będzie współpracować z organizacjami w sferze zadań publicznych
  wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy,
  a w szczególności w sferze priorytetowych zadań publicznych określonych w ust. 2.
 • W roku 2022 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:
 • Dopuszcza się możliwość dofinansowania zadań publicznych o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej, nieujętych w ust. 2, jeżeli na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe.
 • Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 • Zadania zzakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 • krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej,
 • organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy,
 • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,
 • uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych;

Rozdział 7.

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

 • Współpraca gminy z organizacjami może przybierać charakter finansowy i poza finansowy.
 • Współpraca o charakterze finansowym może być realizowana w szczególności poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formie:
 • Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane, w szczególności w drodze konkursów lub w trybie małych zleceń, o którym mowa w art. 19a ustawy.
 • W konkursie, o którym mowa w ust. 3 mogą uczestniczyć organizacje, przy czym jeden podmiot może aplikować do każdego konkursu z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.
 • Organizacja może z własnej inicjatywy, w trybie art. 12 ustawy, wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego, również takiego, które realizowane jest dotychczas przez gminę.
 • Powierzenie realizacji zadań publicznych może także nastąpić w innym trybie, jeżeli dane zadanie można zrealizować w sposób bardziej efektywny w inny sposób, określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług od organizacji prowadzącej działalność gospodarczą, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 i z 2020 r. poz. 288, 1517, 2320), realizację projektów w ramach umów partnerskich określonych w art. 28a ust. 1 ustawy
  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 i z 2020 r. poz. 1378) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 i z 2019 r. poz. 2020).
 • Współpraca o charakterze niefinansowym może być realizowana w szczególności poprzez:
 • powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 • wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w tym w drodze:
 • konsultowania z organizacjami projektu programu oraz projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy;
 • konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tychże organizacji;
 • obejmowanie honorowym patronatem Wójta Gminy Czarny Dunajec wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje;
 • promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku;
 • udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, dla celów ubiegania się przez te organizacje o pozyskanie środków finansowych z innych – zewnętrznych - źródeł.
 • publikowania ważnych informacji na stronach internetowych gminy oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, zarówno w zakresie działań podejmowanych przez gminę jak i przez organizacje;
 • przekazywania przez organizacje informacji o planowanych lub realizowanych zadaniach dotyczących sfery publicznej;

Rozdział 8.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy, działania te obejmują okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Rozdział 9.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:

 • równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków;
 • zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;
 • współpracę na zasadach określonych w Rozdziale 4. programu;
 • udział organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
 • zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach przez samorząd i organizacje,
 • doradztwo organizacjom w zakresie:
 • wsparcie logistyczne, sprzętowe i lokalowe, w tym użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i sprzętu na działalność statutową organizacji, w tym m.in. udostępnianie pomieszczeń na cele związane z realizacją przez te organizacje działań adresowanych do mieszkańców gminy;
 • promocję działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach;
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu;
 • organizacja spotkań tematycznych organizacji z przedstawicielami samorządu, mających za cel m.in. zgłaszanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb, a także służących zacieśnianiu współpracy międzysektorowej.
 • zakładaniu, funkcjonowaniu oraz rozwiązywaniu organizacji pozarządowych;
 • możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji ze źródeł zewnętrznych, w tym wspólnotowych i innych mechanizmów finansowych;
 • organizacji wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy do współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • aspektów formalno-prawnych funkcjonowania organizacji.

Rozdział 10.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 • Gmina, współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2022, przeznacza środki finansowe w wysokości 550,000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł), w tym: wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury – 250,000 zł, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie sportu – 300,000 zł.
 • Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych, o której mowa w ust. 1 nie może być wyższa od kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2022.
 • Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 będą dochody gminy za rok 2022.

Rozdział 11.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 • Organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogą składać wnioski dotyczące sposobu realizacji programu.
 • Wskaźnikami efektywności programu będą uzyskane informacje, dotyczące w szczególności:
 • Gmina w trakcie wykonywania zadań publicznych przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości ich wykonywania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
 • W ramach kontroli, o której mowa w ust. 3, upoważnieni pracownicy gminy lub innych jednostek organizacyjnych gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
 • Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Wójt Gminy Czarny Dunajec może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
 • W terminie nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, Wójt Gminy Czarny Dunajec przedkładać będzie Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za poprzedni rok kalendarzowy.
 • wysokości środków finansowych faktycznie wydatkowanych z budżetu na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy, z rozróżnieniem trybów określonych w Rozdziale 7. punkcie 3. programu oraz w podziale na poszczególne zakresy, o których mowa w Rozdziale 10. punkcie 1. programu;
 • łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań wymienionych w Rozdziale 7. punkcie 3. programu oraz w podziale na poszczególne zakresy,
  o których mowa w Rozdziale 10. punkcie 1. programu;
 • liczby organizacji, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych,
  z rozróżnieniem trybów określonych w Rozdziale 7. punkcie 3. programu oraz w podziale na poszczególne zakresy, o których mowa w Rozdziale 10. punkcie 1. programu;
 • liczby złożonych ofert realizacji zadania publicznego z rozróżnieniem trybów określonych
  w Rozdziale 7. punkcie 3. programu oraz w podziale na poszczególne zakresy, o których mowa w Rozdziale 10. punkcie 1. programu;
 • liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert w podziale na poszczególne zakresy, o których mowa w Rozdziale 10. punkcie 1. programu;
 • liczby umów zawartych przez gminę z organizacjami obejmujących realizację zadań publicznych z rozróżnieniem trybów określonych w Rozdziale 7. punkcie 3. programu oraz w podziale na poszczególne zakresy, o których mowa w Rozdziale 10. punkcie 1. programu;
 • liczby organizacji realizujących zadania publiczne we współpracy z gminą z rozróżnieniem trybów określonych w Rozdziale 7. punkcie 3. programu oraz w podziale na poszczególne zakresy, o których mowa w Rozdziale 10. punkcie 1. programu;

Rozdział 12.
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

 • Projekt programu był konsultowany z organizacjami działającymi na terenie gminy, jak również powstał we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy merytorycznie prowadzącymi współpracę z organizacjami oraz pracownikami Urzędu Gminy, odpowiedzialnymi za realizację zasad współpracy w poszczególnych obszarach.
 • Projekt programu zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Dodatkowo udostępniony był w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
 • Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać – osobiście i/lub na piśmie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec oraz w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org.
 • Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami zamieszczona została na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec i na stronie internetowej gminy.

Rozdział 13.
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 • Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Czarny Dunajec w celu merytorycznego opiniowania złożonych ofert w konkursach.
 • Każda komisja konkursowa sporządza protokół z postępowania, który przedkłada Wójtowi Gminy Czarny Dunajec wraz z wykazem organizacji zaopiniowanych pozytywnie, którym proponuje przyznanie środków z budżetu gminy.
 • Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Czarny Dunajec po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
 • Posiedzenia komisji konkursowych odbywać się będą w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec lub zdalnie – za pośrednictwem elektronicznej platformy służącej do komunikowania się na odległość.
 • Komisja konkursowa może obradować w niepełnym składzie, w liczbie minimum 4 osób, w tym obligatoryjnie przy udziale: przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji.
 • Udział członków w komisjach konkursowych jest nieodpłatny.
 • Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych zapewnia Urząd Gminy Czarny Dunajec.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 186/2021

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 22 października 2021 r.

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Forma konsultacji:

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) opinii dotyczących projektu uchwały złożonych w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną.

Opinie będą przyjmowane:

 • na piśmie – w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w lokalu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec);
 • listownie – na jeden z adresów wskazanych w pkt 1 powyżej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: ckip@ckip.org;

Termin konsultacji:

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 25.10.2021 r. do dnia 07.11.2021 r.,

Opinie, które wpłyną po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą brane pod uwagę.

Za datę wpływu opinii do tut. organu uznaje się każdorazowo dzień faktycznego doręczenia opinii w jeden ze sposób wskazanych w punktach 1) - 3) powyżej.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie przyjęciaprogramu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 podaje się do publicznej wiadomości w dniu 25.10.2021 r.