Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) oraz Rozdziału 7. pkt 1, Rozdziału 9. pkt 2 i Rozdziału 13. Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/398/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§1.1. Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 1/2022 i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu kultury, pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” (w dalszej części jako: „Zadanie”), obejmującego w szczególności:

  • krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej;
  • organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Czarny Dunajec;
  • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego;
  • uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania w roku 2022 wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3.Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w latach poprzedzających zadania publiczne tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w dalszej części jako u.d.p.p.w.:

  • w roku 2020: 250 000 zł.
  • w roku 2021: 250 000 zł.

4. Ustala się termin realizacji Zadania: od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

§2.1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.

2. Oferenci, o których mowa w §2 ust. 1 składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 u.d.p.p.w., według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – wzór oferty stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dodatkowo, do oferty należy załączyć oświadczenia oferenta/oferentów w formie pisemnej, z których wynika, że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem należności
z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/ właściwą ewidencją;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Do oferty można dołączyć:

1) referencje;

2) opinie określające zakres i sposób prowadzenia działalności objętej przedmiotem niniejszego konkursu udzielone przez inne podmioty.

5. Do złożenia oferty są upoważnione organizacje, których statut przewiduje prowadzenie działalności zbieżnej z Zadaniem określonym w konkursie.

6. Odrzuceniu podlegają oferty:

  • niespełniające wymogów, o których mowa wust. 2, ust. 3 pkt 1- 7, ust. 5 oraz §3 ust. 2 i ust. 3;
  • nie pochodzące od podmiotów, o których mowa w ust. 1;
  • złożone po terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszego Zarządzenia.

§3.1. Udzielona dotacja na realizację Zadania będzie miała formę powierzenia wykonywania tego

Zadania.

2. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 90% całkowitego kosztu Zadania.

3. Wymagany jest udział wkładu niefinansowego osobowego, który nie może być niższy aniżeli równowartość 10% kwoty wsparcia.

4. Oferent może również w ofercie wnieść dobrowolny wkład finansowy na realizację Zadania.

5. Zasady dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: Przesunięcia między poszczególnymi pozycjami kosztorysu mogą być dokonywane na następujących zasadach:

1) Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż

30%.

2) Zmniejszenie danej pozycji kosztorysu może być dokonane bez limitu.

6. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakup gruntów lub innych nieruchomości;

2) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura niezwiązane bezpośrednio z realizacją Zadania;

3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji;

4) pokrycie strat i długów.

8. W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

9. Oferenci mają obowiązek zapoznać się z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

10. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, Gmina Czarny Dunajec zawrze umowę, której wzór został określony w załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4.1. Komisja konkursowa, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, dokonuje oceny ofert, przyznając punkty, według następujących kryteriów:

1) formalne:

Lp.

Kryteria oceny formalnej


1.

Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert?

TAK/NIE

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

TAK/NIE

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

TAK/NIE

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu? 

TAK/NIE

5.

Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?

TAK/NIE

6.

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki?

TAK/NIE

2) merytoryczne:

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej:


1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta,

0-6

2.

Realność przedłożonej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-6

3.

Zamiar odpłatnego/nieodpłatnego wykonywania zadania

0-6

4.

Proponowana jakość wykonania zadania, szczególnie przy uwzględnieniu kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie

0-6

5.

Uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu osobowego, w tympracy społecznej członków oraz wkładu rzeczowego

0-6

6.

Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-6

7.

Spójność i oryginalność koncepcji zadania

0-6

8.

Wejście w nowe płaszczyzny działalności kulturalnej (różnorodność wykorzystanych narzędzi i form prezentacji)

0-6

9.

Działanie na rzecz krzewienia kultury, lokalnej tradycji, obrzędowości i współpraca z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego)

0-6


Wartość ogólna oceny merytorycznej


2. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień (braków) formalnych, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w sprawie uzupełnienia uchybienia. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych, oferta nie będzie rozpatrywana.

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarny Dunajec, w terminie 7 dni, od dnia dokonania oceny ofert przez Komisję Konkursową.

4.Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy dotacyjnej
z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy:

1) w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, iż wcześniej przyznana oferentowi dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo;

2)okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego Zadania znacząco odbiega od opisanego
w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji, zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, na stronie www.czarny-dunajec.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

6. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

§5.1. Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2022r.

2. Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub pocztą (adres do korespondencji: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec).

3. Decyduje data wpływu oferty, potwierdzona pieczęcią (prezentatą) wpływu, a nie data stempla pocztowego.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną w terminie określonym w §5 ust. 1.

5. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą Zadania.

6.Obsługa merytoryczna: wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu, konsultacje, pomoc można uzyskać w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec, nr telefonu: 18 26 571 79 w godz. 7.30 -15.30.

§6.1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w §, Wójt Gminy Czarny Dunajec powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Małgorzata Kulawiak

2) Michał Jarończyk

3) Renata Zięba

4) Mateusz Latoszek

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarny Dunajec.

§8. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.