Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133, z 2021 r. poz. 2054, 2142), art. 221 ust. 1 i ust. 2 in fine ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz §8 i §9 Uchwały nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 363), zarządza się, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs projektów na wykonywanie zadań własnych Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu projektów, o którym mowa w §1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Karta oceny formalnej oraz karta oceny merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji stanowi, kolejno: załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ostateczny termin składania wniosków o udzielenie dotacji ustala się na dzień 9 luty 2022 r.

§3. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.