Znak sprawy: OŚ.6150.1.2022.MZ

Czarny Dunajec, dnia: 2022-02-11


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) informuje o planowanym terminie i miejscu powiatowego polowania na drapieżniki w roku 2022 Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Czarny Dunajec .


Plan powiatowego polowania na drapieżniki Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu – rok 2022


L.p.

Data

Miejsce

Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia

1

26.02.2022 r.

Stare Bystre (Sośnina Dunajecka)

Ciche (Domańska)

9.00

16.00

2

27.02.2022 r.

Czerwienne

Stare Bystre

8.00

12.00


Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach obejmujących łowiska wg powyższej tabeli, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk