Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) oraz Rozdziału 7. pkt 1, Rozdziału 9. pkt 2 i Rozdziału 13. Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/398/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządza się, co następuje:

Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 r. w zakresie kultury pod nazwą : Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 16.02.2022 r. przedstawiła zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji dla organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.2h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2022r. w zakresiekultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”

L.p

 

Organizacja pozarządowa

Kwota dotacji

1

ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

14000,00

2

ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

17000,00

3

ODDZIAŁ ZP CICHE

17000,00

4

ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH

W PODSZKLU

17000,00

5

ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH

W CZARNYM DUNAJCU

16000,00

6

ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

11000,00

7

ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

17000,00

8

ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

12000,00

9

ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

13000,00

10

ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

13000,00

11

ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

13000,00

12

ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

13000,00

13

ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

13000,00

14

ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

12000,00

15

OSP CZARNY DUNAJEC

41000,00

16

ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

11000,00

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 250.000 zł

( sł. dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) .

§ 2.

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2022 roku

1. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.