Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, przedsiębiorcy, osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub oddział na terenie jednej z gmin obszaru działania PLGD (Szaflary, Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ogłaszanych przez Podhalańską LGD naborów wniosków.

Od 05 do 19 września 2022 r. Podhalańska LGD, będzie przyjmować wnioski
o przyznanie pomocy na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie:

üNabór 3/2022 - Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie I rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej
pula środków 42 313,00 euro (169 252,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, stowarzyszenia nierejestrowe)

ü Nabór 4/2022 - Przedsięwzięcie .2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD
pula środków 116 504,00 euro (466016,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. parafie, stowarzyszenia nierejestrowe)

Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy przyznania pomocy, kwota max pomocy określona w ogłoszeniu o naborze: dla naboru 3/2022 max 300000 zł, dla naboru 4/2022 max 140000 zł.


Warunki pomocy: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku osób prawnych i mających osobowość prawną (z wyjątkiem JST) siedziba lub oddział wnioskodawcy musi się mieścić na terenie PLGD. Miejsce realizacji – obszar Podhalańskiej LGD. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie planowana operacja inwestycyjna (trwale związana z nieruchomością), operacja będzie miała niekomercyjny, ogólnodostępny charakter, nie nastawiona na zysk. Wnioskodawca musi zapewnić trwałość projektu do 5 lat od wypłaty (refundacji) poniesionych kosztów kwalifikowalnych.


Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową.

Pełna treść ogłoszeń o naborach wraz ze szczegółowymi warunkami i dokumentacją aplikacyjną została podana 19.08.2022 r. na stronie www.podhalanska.pl i w biurze LGD

Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c, tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl

Konsultacje bezpośrednie w biurze udzielane są wyłącznie po uprzednim umówieniu.