Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kościelniak zam. Pieniążkowice.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przedstawionej listy kandydatów, Wójt postanowił o zatrudnieniu
Pani Agnieszki Kościelniak zam. Pieniążkowice. O dokonaniu wyboru kandydatki przez Wójta przesądził fakt, iż kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe ( najwyższa ilość uzyskanych punktów), wykazując się wymaganym wykształceniem i doświadczeniem oraz bardzo dobrą wiedzą w ramach przeprowadzonego konkursu.