WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu

z siedzibą w Czarnym Dunajcu ul. ul. Targowa 1, 34-470 Czarny Dunajec


1. Wymagania niezbędne(warunkujące możliwość udziału w konkursie):


a) posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c) nieposzlakowana opinia;

d) co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych lub instytucjach samorządowych lub państwowych prowadzących działalność z zakresu kultury, w tym bibliotekarstwa;

e) posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane wykształcenie o kierunku:

·bibliotekoznawstwo lub pokrewny,

·z zakresu sztuki,

·z zakresu zarządzania kulturą,

·z zakresu archiwistyki.

·z zakresu nauk humanistycznych, społecznych,


2. Elementy oceniane przez Komisję w ramach konkursu wraz z punktacją składającą się na ocenę kandydatów:

a) wykształcenie o preferowanym profilu (maksymalnie 10 pkt);

b) doświadczenie związane z pracą instytucjach kultury, lub w jednostkach organizacyjnych związanych z działalnością biblioteczną (maksymalnie 30 pkt);

c) przygotowanie i przedstawienie autoprezentacji wraz z wizją rozwoju działalności Biblioteki Publicznej (maksymalnie 40 pkt) (prezentacja zostanie przedstawiona Komisji na rozmowie kwalifikacyjnej);

d) znajomość obowiązujących przepisów prawa związanych z organizacją i funkcjonowaniem bibliotek, w szczególności: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o samorządzie gminnym (maksymalnie 20 pkt) (znajomość przepisów zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej).


3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej przy pomocy kadry pracowniczej liczącej 10 osób (6,25 etatu) zatrudnionych łącznie w 9 jednostkach (1 główna siedziba i 8 filii), zapewnia realizację zadań wynikających ze Statutu GBP oraz porozumień zawartych z Gminą Czarny Dunajec (Statut dostępny jest na stronie www.biblioteka.czarny-dunajec.pl). Zgodnie ze Statutem Kierownik GBP zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zatrudnia i zwalnia pracowników GBP, określa zakres upoważnień i odpowiedzialności wynikających z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości dla głównego księgowego GBP.

Do kompetencji Kierownika GBP należą w szczególności:

a) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych, pracowniczych i finansowych,

b) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, o których mowa w §7 Statutu,

c) prowadzenie spraw pracowniczych,

d) prowadzenie archiwum zakładowego,

e) gospodarowanie majątkiem,

f) opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego GBP z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora,

g) prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności GBP,

i)sporządzanie finansowej sprawozdawczości rocznej oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia,

j)sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,

k) wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Zatrudnienie na podstawie powołania na okres 3-7 lat na pełen etat.

b) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie, 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
w miesięcznym okresie rozliczeniowym; na stanowisku obowiązuje tzw. nienormowany czas pracy, wynikający z art. 1514 ustawy .

c) Praca w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, kiedy to praca ustalona jest od godz. 8.00-16.00 (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze), z uwzględnieniem przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

d)Wynagrodzenie ustalane zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

e) Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1, 34-470 Czarny Dunajec.

f) Praca organizacyjno–zarządcza, biurowa w siedzibie GBP z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca również wyjazdów służbowych, w tym związanych z organizacją pracy w GBP oraz w jej filiach (w miejscowościach: Chochołów, Ciche, Czerwienne, Odrowąż, Piekielnik, Podczerwone, Ratułów, Stare Bystre, a także działalnością statutową instytucji.


5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) ,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. d /kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy/,

f) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. e,

g) klauzula związana z przetwarzaniem danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia),

dodatkowo dokumenty wpływające na ocenę kandydata:

h) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów o określonym profilu, o których mowa w pkt 2

i) autoprezentacja wraz z wizją, o której mowa w pkt 2 (w formie pisemnej).


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia, g) klauzula związana z przetwarzaniem danych osobowych, powinny być podpisane. !!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji i udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych (pkt 5 lit a-g)!!!


6.Termin i miejsce składania aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec lub poprzez pocztę elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu”, w terminie do dnia 28 lutego2022r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


7.Rozstrzygnięcie konkursu

a) Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną o spełnieniu wymagań niezbędnych i zakwalifikowaniu do udziału w konkursie.

b) Konkurs zostanie przeprowadzony przez powołaną przez Wójta Gminy komisję w terminie do dnia 15 marca 2022 r.

c) Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach.


Podpisano

Marcin Ratułowski

Wójt Gminy Czarny Dunajec