URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a) Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b) Co najmniej 6-miesięczny doświadczenia zawodowego w księgowości. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c) Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

d) Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych zadaniami wykonywanymi
na stanowisku, w szczególności:

­Ustawy o samorządzie gminnym.

­Ustawy o pracownikach samorządowych.

­Ustawa o rachunkowości.

­Ustawa o podatku od towarów i usług

­Ustawa o finansach publicznych

­Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

­Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

­Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

­Rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

­Rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszu celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) Ukończenie studiów wyższych na kierunku lub specjalizacji finanse, rachunkowość.

b) Doświadczenie zawodowe związane z: księgowością budżetową, przygotowywaniem danych do sprawozdań budżetowych, rozliczaniem dotacji.

c) Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)Księgowanie wydatków budżetowych na kontach syntetycznych i analitycznych z podziałem na projekty i zadania:

·wprowadzanie dowodów księgowych,

·księgowanie raportów kasowych,

·księgowanie odliczeń podatku VAT,

·księgowanie rozliczeń dotacji,

·uzgadnianie kont, w tym kont rozrachunkowych.

2) Prowadzenie ewidencji na koncie pozabilansowym 980.

3) Prowadzenie ewidencji na koncie pozabilansowym 998.

4) Prowadzenie ewidencji na koncie pozabilansowym 999.

5) Prowadzenie ewidencji na koncie pozabilansowym 976.

6) Księgowanie Sum depozytowych.

7) Księgowanie Funduszu świadczeń Socjalnych

8) Sporządzenie zestawień do sprawozdań budżetowych miesięcznych i kwartalnych.

9) Analiza prawidłowości ujęcia danych na klasyfikacji budżetowej.

10) Archiwizacja wytworzonej dokumentacji.

11) Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

12) Ewidencja księgowa winna być prowadzona na bieżąco.

13) Współdziałanie z osobą zatrudnioną na stanowisku ds. księgowości budżetowej oraz wykonywanie podstawowych czynności w zastępstwie tej osoby w czasie jej nieobecności.

14) Przygotowanie treści pism i dokumentów na potrzeby Rady Gminy i jej organów we wszystkich sprawach należących do zakresu działania tych organów, a związanych z powierzonymi czynnościami.

15) Na polecenie bezpośredniego przełożonego - uczestniczenie w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz Sesjach Rady Gminy oraz udzielanie na posiedzeniach komisji i Sesjach wyjaśnień i informacji.

16) Przygotowanie i terminowe przekazywanie właściwym organom i podmiotom materiałów i dokumentów z zakresu sprawozdawczości i statystyki, związanych z zakresem powierzonych czynności.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b)praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

c)praca w godzinach poniedziałek od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30 (wg stanu na dzień ogłoszenianaboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy,

e)wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca,

f)przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych,

g)praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego

h) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

·życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

·list motywacyjny,

·oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1
lit. a,

·oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

·kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

·kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

·zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowo:

·w przypadku, gdy kandydat powołuje się na doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów, o których mowa w pkt 2 a, b – kopiedokumentów potwierdzających te fakty,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej, w terminie do dnia 5 lipca 2021r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Uwaga! Przewidywany termin konkursu – 8 lipca !