URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wersja poprawiona

Ekodoradca

nazwa stanowiska pracy

1.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)Co najmniej 12 miesięczny staż pracy na stanowiskach biurowych w administracji publicznej, lub wykonywanie przez co najmniej 12 miesięcy działalności gospodarczej, zajęć lub pracy z zakresu ochrony środowiska, energetyki lub odnawialnych źródeł energii. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c)Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

d)Posiadanie prawa jazdy kat. B.

e)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest wiedza, a także znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w szczególności:

Znajomość przepisów:

·Ustawy o samorządzie gminnym,

·Ustawy o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi,

·Ustawa Prawo ochrony środowiska,

·Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (obowiązujące przepisy uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego: Nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. oraz Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.),

·Kodeks cywilny.

Posiadanie wiedzy obejmującej treść następujących dokumentów:

·Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła

·UchwałaNr IX/81/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarny Dunajec.

·Uchwała Nr XXXIV/336/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r., poz. 4382)

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) Posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu: ochrona środowiska, w tym inżynieria środowiska, energetyka, OZE.

b) Doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem dotacji (przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP), ekodoradztwem, energetyką (w szczególności odnawialnymi źródłami energii), doświadczenie w zakresie audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej.

c) Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej (nie mniej niż 50%).

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór obejmuje:

a) wykonywanie zadań podstawowych wymienionych w aktualnym zakresie czynności pracownika na zajmowanym stanowisku,

b)opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu ochrony powietrza, zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (zadanie obejmuje m.in. przygotowanie zleceń, nadzór nad ich realizacją, organizację prac, spotkań itp., nadzór nad stroną formalną i merytoryczną),

c)wykonywanie czynności związanych ze współpracą z samorządem powiat, województwa oraz organami administracji rządowej w związku z opracowaniem przez te podmioty dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu ochrony powietrza, zaopatrzenia w energie oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii,

d)wykonywanie czynności związanych ze współpracą partnerską z sąsiednimi samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami, szkołami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie rozwoju energetyki, w tym wykorzystania OZE, również poprzez działania związane z tworzeniem oraz funkcjonowaniem klastrów energetycznych, realizację wspólnych projektów dotacyjnych,

e)wykonywanie czynności związanych ze współpracą z podmiotami realizującymi inwestycje sieciowe związane z ekologicznymi lub odnawialnymi źródłami energii, w zakresie kontaktów, uzgodnień, konsultacji itp. z mieszkańcami,

f)podejmowanie działań niezbędnych dla realizacji Programu ochrony powietrza oraz innych programów, uchwał, wytycznych z zakresu ochrony powietrza, zaopatrzenia Gminy w energie oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym również wykonywanie kontroli, prowadzenie wymaganych ewidencji, przygotowanie sprawozdań,

g)podejmowanie działań związanych z wprowadzaniem odnawialnych oraz ekologicznych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych, w tym doradztwo i wsparcie dla mieszkańców realizujących projekty indywidualne w tym zakresie,

h)prowadzenie spraw z zakresu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Dunajec

i)wykonywanie innych powierzonych zadań z zakresu ochrony środowiska.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)Okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku).

b)Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

c)Praca w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00 lub od 10:00 do 18:00 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30 (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

d)Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.

e)Wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca.

f)Przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych, praca wymaga sporadycznych wizyt w terenie.

g)Praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego.

h)Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

i)Zatrudnienie od października 2021 roku.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c)oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1
lit. a,

d)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g)kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (zgodnie z pkt 1 lit d),

h)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

i)klauzula związana z przetwarzaniem danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia),

dodatkowo:

j)w przypadku, gdy kandydat powołuje się na: posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenie studiów podyplomowych, ukończenie kursów, doświadczenie - o których mowa w pkt 2 a, b – kopie dokumentów potwierdzających te fakty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ekodoradca, w terminie do dnia 4 października 2021 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.


Podpisano , Wójt Gminy Czarny Dunajec