Termin składania ofert: 14-07-2020 do godziny 11:00


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej "Do Dzianisza" w miejscowości Chochołów (w km 0+000 - 0+993)
 
Znak sprawy: RB.271.20.2020

Ogłoszenie nr 555114-N-2020 z dnia 26-06-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540121017-N-2020 z dnia 07-07-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Nowy termin składania ofert: do dnia 14-07-2020 do godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 14-07-2020 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)