Termin składania ofert: do dnia 05-10-2020 do godziny 11:00


Przetarg nieograniczony na usługi projektowe

Nazwa zamówienia:

Wykonanie 6-ciu zadań projektowych związanych z drogami powiatowymi oraz wojewódzkimi zlokalizowanymi na terenie Gminy Czarny Dunajec, polegających na zaprojektowaniu odcinków chodników wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
 
Znak sprawy: RB.271.28.2020

Ogłoszenie nr 586738-N-2020 z dnia 18-09-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)


Termin składania ofert: do dnia 05-10-2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 05-10-2020 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)