Termin składania ofert: do dnia 06-11-2020 do godziny 11:00

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni drogi gminnej nr K 360267 Kościół-Cmentarz w Pieniążkowicach

 
Znak sprawy: RB.271.31.2020

Ogłoszenie nr 600604-N-2020 z dnia 21-10-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)


Termin składania ofert: do dnia 06-11-2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 06-11-2020 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)