Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Termin składania ofert: do dnia 21.10.2021 do godz. 10:00

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi,  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 132 ustawy Pzp)


Nazwa zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2022

 
Znak sprawy: RB.271.17.2021

Data przesłania ogłoszenia do publikacji w DzUUE: 10.09.2021

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE: 15.09.2021

Numer ogłoszenie w Biuletynie DzUUE: 2021/S 179-466153


Termin składania ofert: do dnia 21.10.2021 do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: w dniu 21.10.2021 o godz. 11:00 


Uwagi:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.

2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP 

6. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: 

  - kwalifikowanym podpisem elektronicznym,