Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Termin składania ofert: do dnia 01.09.2021 do godz. 9:00

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi,  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 132 ustawy Pzp)


Nazwa zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2021-2022

 
Znak sprawy: RB.271.20.2021

Data przesłania ogłoszenia do publikacji w DzUUE: 23.07.2021

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE: 28.07.2021

Numer ogłoszenie w Biuletynie DzUUE: 2021/S 144-382990


Termin składania ofert: do dnia 01.09.2021 do godz. 9:00 

Termin otwarcia ofert: w dniu 01.09.2021 o godz. 10:00 


Uwagi:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.

2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP 

6. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: 

  - kwalifikowanym podpisem elektronicznym,