Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Termin składania ofert: do dnia 20.06.2022 do godz. 10:00

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 Ustawy Pzp)


Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Znak sprawy: RB.271.17.2022

Data ogłoszenia: 08.06.2022

Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00199114/01


Termin składania ofert: do dnia 20.06.2022 do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: w dniu 20.06.2022 o godz. 11:00 


Uwagi:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.

2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP 

6. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: 

   a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

   b) lub podpisem zaufanym,

   c) lub podpisem osobistym.