Termin składania ofert: do dnia 22 września 2022 roku

Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

zaprasza do złożenia oferty w zamówieniu, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Wykonawca przeprowadzi:

a)Szkolenie dla pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania.

1.2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 14.10.2022 r`

3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zamówieniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunek

a)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w treści formularza oferty, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą:

a.dla szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, iż dysponuje taką osobą oraz wskaże jej imię i nazwisko, nazwę i numer posiadanego certyfikatu.

4. Kryteria oceny ofert

4.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert najniższą łączną cenę brutto.

4.2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT - dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).

4.3. Zamawiający powierzy realizację zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymogi opisane w zaproszeniu i który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto.

5. Istotne postanowienia umowy

5.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

5.2. Postanowienia zawarte w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

5.3. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy stosownym oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty.

6. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione przed zawarciem umowy

6.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

6.2. Przed terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie certyfikatów, o których mowa w pkt. 1.3, posiadanych przez osobę/osoby, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

6.3. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z pkt. powyżej może zostać uznane przez Zamawiającego za równoznaczne z odmową lub uchylaniem się Wykonawcy od podpisania umowy.

7. Informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty

7.1. Termin składania ofert – 22.09.2022

7.2. Ofertę należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

7.3. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego, 34-470 Czarny Dunajec lub w formie skanu podpisanego dokumentu tradycyjnego adres mailowy: gmina@czarny-dunajec.pl

7.4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Głowacz


Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz oferty

Zał. nr 2 Projekt umowy

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu ZamówieniaKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla gminy Czarny Dunajec w ramach projektu Cyfrowa Polska prowadzonym w trybie zapytania o cenę;

3)odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

4)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)Wykonawca posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

1)Wykonawcy nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego