Termin składania ofert: 05 września 2022 roku do godz. 15:00

  1. Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo Zamówień Publicznych – udzielanie zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3. Okres zamówienia:

1.Dostawa materiału opałowego w okresie od 19.09.2022 r. do 15.05.2023r.

4. Przedmiot zamówienia:

1.Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu suchego materiału opałowego tj. zrębki lub pellet (posiadającej aktualne sprawozdanie z badań) do kotłowni zlokalizowanej w budynku Remizy OSP w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2A.

2.Zamawiający zastrzega, że dopuszcza materiał opałowy (zrębka lub pellet), który spełnia następujące warunki:

a)wytworzony jest z drewna;

b)wilgotność zrębki wynosi maksymalnie 18 %;

c)wilgotność pelletu wynosi maksymalnie 10 %;

d)wartość opałowa wynosi minimum 15000 kJ/kg;

e)frakcja o wymiarach: 5-40 mm.

3.Dostawy materiału opałowego (zrębki lub pellet) będą następowały sukcesywnie do kotłowni w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

4.Koszt transportu i rozładunku każdej dostawy ponosi Wykonawca.

5.Maksymalna ilość jednorazowej dostawy opału wynosi 3,5 tony.

6.Zamawiający zastrzega, że dostawy będą występować minimum 1 raz w tygodniu
w ilości minimum 3 tony. W przypadku występowania długotrwałych ujemnych temperatur w okresie objętym umową, dostawy mogą występować co dwa dni
w zależności od potrzeb.

7.Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

8.Zamawiający dopuszcza dostarczenie zrębki zapakowanej w workach foliowych, workach typu BIG BAG lub w inny sposób nie powodujący pogorszenia jakości materiału opałowego. W przypadku dostarczenia zrębki zapakowanej w workach typu BIG BAG lub w inny sposób Wykonawca musi zapewnić samochód z windą lub równoznaczne rozwiązanie pozwalające na rozładunek materiału opałowego do wsypu.

9.Dostarczony opał ma być suchy.W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem i zawilgoceniem.

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych.

11.W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczenia opału w ciągu 24 godzin o takich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.

12.W sytuacji powtarzania się dostaw opału o złych parametrach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

13.Zamawiający informuje, że w sezonie grzewczym2022/2023 szacuje się ok. 100 ton zrębki

14.Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na materiał opałowy, Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć materiał w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

15.Materiał opałowy musi posiadać stosowny certyfikat(aktualne badanie laboratoryjne oferowanego materiału). Dokument należy dołączyć do oferty.

16.Dostawy będą realizowane w dni powszednie w godzinach 5:00 – 13:00. Dokładne godziny Zamawiający ustali z Wykonawcą telefonicznie.

5. Płatność:

1.Płatność: na podstawie faktury/rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze/rachunku za każdą dostawę materiału opałowego.

2.Termin zapłaty faktury – 21 dni od dnia jej wystawienia.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert: do 05.09.2022r. (poniedziałek) do godz. 1500. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałki 8:00-18:00 a w pozostałe dni 7:30-15:30.

Oferty mogą być składane za pomocą e-mail na adres gmina@czarny-dunajec.plw formie skanu lub faksem na numer 18-26-135-30.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach w dniu 07.09.2022r.

7.Kryterium wyboru Oferenta:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za 1 tonę opału (1 tona = 4,28m3).

Cena za opał zawiera wytworzenie i dostarczenie opału opisanego w § 2 ust. 1 do miejsca lokalizacji kotłowni

8.Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi:

Anna Klepacka

podinspektor ds. gospodarki komunalnej

e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

tel. 18-26-135-11