Termin składania ofert: 05 września 2022 roku do godz. 15:00

1.Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34 – 470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo Zamówień Publicznych – udzielanie zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3.Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu suchego materiału opałowego tj. pelletu (posiadającego aktualne sprawozdanie z badań) do kotłowni w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego zlokalizowanego w m. Chochołów, pod adresem 34-513 Chochołów 40

2.Zamawiający zastrzega, że dopuszcza materiał opałowy (pellet), który spełnia następujące warunki:

a)wytworzony jest z drewna;

b)wilgotność pelletu wynosi maksymalnie do 10%;

c)wartość opałowa wynosi minimum 17000 kJ/kg;

d)frakcja ф 5-8mm.

3.Dostawy materiału opałowego (pelletu) będą następowały sukcesywnie do kotłowni w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

4.Zamawiający dopuszcza dostarczenie pelletu zapakowanego w workach o masie od 15 kg do 25 kg. Wykonawca musi zapewnić samochód z windą lub równoznaczne rozwiązanie pozwalające na rozładunek materiału opałowego.

5.Dostarczony opał ma być suchy. W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem lub zawilgoceniem

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych.

7.W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczeniu opału w ciągu 24 godzin o takich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.

8.W sytuacji powtarzania się dostaw opału o złych parametrach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

9.Zamawiający szacuje zużycie ok. 10 ton pelletu.

10.Maksymalna ilość na jedną dostawę – 4 tony.

11.Oferowana cena zawiera koszty transportu i rozładunku.

12.Oferowana cena ma być stała w okresie realizacji zamówienia (umowa od 01.10.2022 r. – 15.05.2023r.)

  1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej  w budżecie na okres grzewczy 2022/2023. Zamawiający podpisze umowę  z Wykonawcą na okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

4.Okres zamówienia:

1.Dostawa materiału opałowego w okresie od 01.10.2022 r. do 15.05.2023r.

2.Płatność:

1.Płatność: na podstawie faktury/rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni.

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na materiał opałowy Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć materiał w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Dostawy będą realizowane w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 13:00. Dokładne godziny Zamawiający ustali telefonicznie z Administratorem Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego.

Koszt transportu, rozładunku i każdej dostawy ponosi Wykonawca.

3.Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert: do 05.09.2022 r. do godz. 1500. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach poniedziałki 8:00 – 18:00, natomiast od wtorku do piątku 7:30 – 15:30.

Oferty mogą być składane za pomocą e-mail na adres: gmina@czarny-dunajec.pl w formie skanu lub faksem pod numer 18-26-135-30.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną w dniach 07.09.2021r. - 09.09.2021r.

4.Kryterium wyboru Oferenta:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za 1 tonę opału (pelletu).

Cena zawiera wytworzenie i dostarczenie opału opisanego w przedmiocie zamienia do miejsca lokalizacji kotłowni.

5.Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi:

Anna Klepacka – podinspektor ds. komunalnych

e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

tel. 18 26135 11