Termin składania ofert: do dnia 7 września 2022 roku do godz. 14:00

I. Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273;

II.Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a to z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Niniejsze zamówienie udzielane jest w oparciu o treść Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130000,00 zł netto, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 251/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130000,00 złotych netto.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wychowawczych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w charakterze wychowawcy w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
    w Szkole Podstawowej w Ratułowie .

2.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

1)udzielaniu pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, z zaburzonymi zachowaniami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2)wspieraniu rodzin, szczególnie tych, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, udzielaniu pomocy adekwatnej do potrzeb dzieci, postępów w nauce, kształtowaniu relacji społecznych, opartych na wzajemnej pomocy;

3)do zadań Wykonawcy należy również obowiązkowe uczestnictwo w okresowych superwizjach i/lub szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego samodzielnie i/lub przy współudziale przedstawicieli Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z siedzibą w Warszawie (z tytułu uczestnictwa Wykonawcy
w superwizjach i/lub szkoleniach wynagrodzenie nie przysługuje).

  1. Ilość godzin świadczonych usług wychowawczych w każdym miesiącu przez Wykonawcę
    w Szkole (punkcie) wynosi:

2 (słownie: dwa) razy w tygodniu po 3 (słownie: trzy) godziny zegarowe (60 min);

  1. Okres na jaki zostaje udzielone zamówienie (okres świadczenia usług wychowawczych objętych przedmiotowym zamówieniem):

Od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia do dnia 22.12.2022 r.;

Usługi będą świadczone w dniach pracy Szkoły (punktu) - m.in. za wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ferii zimowych, przerw świątecznych;

IV.Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

  1. Zamawiający wymaga ażeby Wykonawca do realizacji zamówienia (realizacja zadań wychowawcy), w ramach Zadań objętych przedmiotem zamówienia, legitymował się: wykształceniem wyższym min. 1 stopnia, na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku studiów, którego program obejmuje: resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym innym kierunku studiów, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
  2. Na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (tj.: kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, certyfikaty dot. ukończonych kursów, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych), CV.
  3. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na przedmiot zamówienia, Zamawiający stawia warunek dotyczący tego by Wykonawca nie figurował w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonanie weryfikacji okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

V.Opis kryteriów wyboru ofert:

1.Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny jednostkowej brutto za realizację jednej godziny zajęć wychowawczych (60min) . Wskazana cena jednostkowa brutto ma charakter ryczałtowy. Kryterium ma wagę 100 %.

2.Wykonawca jest zobowiązany wskazać cenę ofertową na Zadanie, na które składa ofertę, wskazując cenę jednostkową brutto za realizację jednej godziny zajęć wychowawczych.

3.Oferta z najniższą ceną jednostkową otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100, natomiast pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg następującego schematu:

Liczba punktów= Cmin/Cbad) x 100, gdzie:

Cmin – to najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie;

Cbad – to cena badanej oferty;

VI. Termin i sposób złożenia oferty przez Wykonawcę:

1.Oferty winny być złożone przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 07.09.2022 r. do godz.14 00.

2.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec (na dzienniku podawczym: pokój nr 12, od pn - pt w godzinach: 7:30 do 15:30 lub pocztą tradycyjną bądź przy użyciu komunikacji elektronicznej na adres e-mail gmina@czarny-dunajec.pl

3.Oferty złożone po terminie określonym w punkcie VI.1 nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu określonego w punkcie VI.1 decyduje data (w tym godz.) wpływu oferty do Zamawiającego.

4.W przypadku oferty niekompletnej (tj. niezawierającej dokumentów, o których mowa w punkcie IV.2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin. Jeżeli Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub złożone, w ramach procedury uzupełnienia, dokumenty nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający odrzuci złożoną ofertę.

5.Zamawiający będzie uprawniony do poprawy w złożonej ofercie Wykonawcy oczywistych omyłek pisarskich.

VII.Wyłonienie Wykonawcy i zawarcie umowy:

1.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę jednostkową brutto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych.

2.O terminie zawarcia umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Jeśli wybrany Wykonawca nie zawrze umowy we wskazanym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez konieczności dokonywania ich ponownej analizy.

3.Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia tę samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.


Załączniki:

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 1 (DOC)

Załącznik nr 2