PLAN PRACY

Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych

na 2022 rok

I kwartał

 • Opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy.
 • Wydawanie opinii do zmiany w Preliminarzu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok.
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez gminę nieruchomości.
 • Strategia oraz bieżące zadania, związane z planowaniem rozwoju Gminy
 • Informacja na temat rozbudowy kanalizacji w aglomeracji, poniesionych wydatków na ten cel oraz ilość przyłączeń do sieci indywidualnych gospodarstw domowych w latach 2019 – 2021.
 • Wolne wnioski i sprawy bieżące.

i poszczególnych miejscowości.

II kwartał

 • Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok pod kątem udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 • Informacja w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy.
 • Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy.
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez Gminę nieruchomości.
 • Wolne wnioski i sprawy bieżące.

III kwartał

 • Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku, z uwzględnieniem:
 • Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy.
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez Gminę nieruchomości.
 • Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • stanu zadłużenia Gminy oraz spłat rat kredytów i pożyczek;
 • realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych takich jak: CKiP, Biblioteka, oraz SGZPOZ;
 • informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy;

IV kwartał

 • Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy – wyjazd w teren.
 • Wypracowanie opinii do projektu budżetu Gminy na 2023 rok.
 • Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 rok wraz z preliminarzem wydatków.
 • Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy.
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez Gminę nieruchomości.
 • Wolne wnioski i sprawy bieżące.