I kwartał

 1. Zaopiniowanie budżetu Gminy na 2022 rok.
 2. Analiza funkcjonowania lodowiska.
 • Informacja i debata na temat projektu „Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej“.
 • Ocena sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2022 rok.
 • Tematyka doraźna.
 1. Informacja i debata na temat projektu „Zarządzenia w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy - Karta Nauczyciela.”.

II kwartał

 • Ocena sprawozdania z wykonania programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 • Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy celem przedstawienia planuzajęć dla dzieci w okresie wakacji oraz przedstawienia sprawozdania finansowego dot. podziału środków na sport szkolny i gminny.
 • Tematyka doraźna.

III kwartał

 • Informacja o działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za I półrocze2022 roku.
 • Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
 • Tematyka doraźna.

IV kwartał

 • Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2021/2022.
 • Podsumowanie imprez sportowych i kulturalnych wpisanych do kalendarza gminnegona rok 2022.
 • Tematyka doraźna.