Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

z w o ł u j ę

XL SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 23 grudnia (czwartek) 2021 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 oraz zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2021.

5.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032.

6.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości stanowiąca dz. ewid. nr 15000/9, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2031 roku,

9.Podjęcie uchwały z sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 1040/104 o pow. 136 m2, położonej w miejscowości Koniówka, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2031 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/306/2021 Rady Gminy Czarny Dunajecz dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3035/11 i część działki ewidencyjnej nr 3035/10 położonej w miejscowości Czarny Dunajec.

11.Uroczyste wręczenie medali Gminy Czarny Dunajec dla Pani Renaty Kałuży oraz dla Pani Krystyny Guzik.

12.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.


Informuję, iż protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady (pokójNr 42 – II piętro).


Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel