Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

z w o ł u j ę

XLI SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 30 grudnia (czwartek) 2021 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok, oraz zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2021.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021 – 2032.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

9.Budżet Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

a.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy na 2022 rok.

b.Opinie Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych o projekcie budżetu.

c.Dyskusja.

d.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz kontroli ich wykorzystania.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku.

14.Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Informuję, iż protokół z XL Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady (pokój Nr 42 – II piętro).

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel