Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

z w o ł u j ę

XXXIX SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 29 listopada (poniedziałek) 2021 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 oraz zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2021.

7.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czarny Dunajec.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/336/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 12 lipca 2021 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czarny Dunajec.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/332/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1914/57 położonej w miejscowości Czarny Dunajec.

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec.

17.Informacja Wójta Gminy Czarny Dunajec o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2020/2021.

18.Interpelacje i zapytania Radnych.

19.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych

w okresie od ostatniej Sesji.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Informuję, iż protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady (pokójNr 42 – II piętro).

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel