Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 26 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102) na wniosek Wójta Gminy:

zwołuję

XXXV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 30 lipca (piątek) 2021 roku o godz. 0900 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 oraz zmiany Uchwały

Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/284/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (Most Domańska).

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia listy zmian w sieci obszarów Natura 2000, uwzględniającą propozycję nowych obszarów Natura 2000 oraz zmiany granic obszarów już istniejących w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 4419, 11715, 11716, 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 4224 położonej w miejscowości Czarny Dunajec.

8. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

10. Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej wcelu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel