Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

z w o ł u j ę

XXXVI SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 30 sierpnia (poniedziałek ) 2021 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady z dnia 21-06-2021r.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady z dnia 12-07-2021r.

5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady z dnia 30-07-2021 r.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji

Uchwał Rady Gminy

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 rok

a/ informacja o wykonaniu planu rzeczowo –finansowego za okres I półrocza2021 rok przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarnym Dunajcu

b/ informacja o wykonaniu planu rzeczowo –finansowego za okres I półrocza2021 rok przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

c/ informacja o wykonaniu planu rzeczowo –finansowego za okres I półrocza2021 rok przez Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu

9. Podjecie Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 oraz zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2021

10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032

11.Rozpatrzenie skargi złożonej przez Państwo Monikę i Krzysztofa S. mieszkańców miejscowości Piekielnik na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec

a/ podjęcie Uchwały

12.Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Dariusz K. mieszkańca miejscowości Wróblówka na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec

a/ podjęcie Uchwały

13.Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania radnego Pana Tomasza Turskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarny Dunajec . Projekt Uchwały złożony przez grupę radnych Rady Gminy Czarny Dunajec

14.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarny Dunajec.

Projekt Uchwały złożony przez grupę radnych Rady Gminy Czarny Dunajec

15.Interpelacje i zapytania radnych

16. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informuję, iż Protokoły z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady (pokój Nr 42 – II piętro).

Przewodniczący

Rady Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel