Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

z w o ł u j ę

XXXVII SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 27 września (poniedziałek ) 2021 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy .

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 oraz zmiany Uchwały

Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2021.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/378/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Gminy Czarny Dunajec.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego .

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. nr 1914/57, położonej w miejscowości Czarny Dunajec na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2031 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 15 października 2023 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 503/3 i 507/10 położonej w miejscowości Odrowąż.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 299/224 położonej w miejscowości Pieniążkowice.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 299/233 położonej w miejscowości Pieniążkowice.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 299/235 położonej w miejscowości Pieniążkowice.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 299/240 położonej w miejscowości Pieniążkowice.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 299/244 położonej w miejscowości Pieniążkowice.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr XIX/285/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czarny Dunajec maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec – w zakresie problematyki związanej z zagospodarowaniem Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec.

23.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

24.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością.

25.Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o nierozpoznaniu skargi w terminie i wyznaczeniu nowego terminu do rozpatrzenia skargi.

26.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec.

27.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec.

28.Interpelacje i zapytania Radnych.

29.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

30.Wolne wnioski i informacje.

31.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informuję, iż protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady (pokój Nr 42 – II piętro).

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel