Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

zwołuję

XXXVIII SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 25 października (poniedziałek) 2021 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie Protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

4.Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 oraz zmiany Uchwały Nr XXVIII/276/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2021.

8.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2032.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Czerwienne - etap I).

10.Podjęcieuchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Czerwienne - etap II).

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ratułów - etap II).

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ratułów - etap I).

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Stare Bystre).

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (przebudowa drogi powiatowej w Podszklu).

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego(projekt chodnika Ciche (Miętustwo).

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/284/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego(projekt przebudowy mostu na Domańskiej).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 5180/5 i 5179/5, położonej w miejscowości Czarny Dunajec na czas oznaczony tj. do dnia 30 listopada 2026 roku.

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarny Dunajec (wniosek grupy Radnych).

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec.

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Stowarzyszenia

o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny.

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec.

24.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec.

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/179/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

26.Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o nierozpoznaniu skargi w terminie i wyznaczeniu nowego terminu do rozpatrzenia skargi.

27.Interpelacje i zapytania Radnych.

28.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych

w okresie od ostatniej Sesji.

29.Wolne wnioski i informacje.

30.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Informuję, iż protokoły z XXXVI, XXXVII Sesji Rady Gminy znajdują się do wglądu w biurze Rady (pokój Nr 42 – II piętro).

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel