Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

zwołuję


XLII SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 14 lutego (poniedziałek) 2022 roku o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.

4.Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarny Dunajec, uczestniczących

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

10.Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3, ust. 5 oraz

o wydanych decyzjach na podstawie art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 302/6, położonej w miejscowości Pieniążkowice.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 302/7, 302/8, 302/20, położonej w miejscowości Pieniążkowice.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/249/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 5 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca część działek ewid. nr 1547/2, 1546, 1545/4, o łącznej pow. 348 m2położonej w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości stanowiąca dz. ewid. nr 7039/6, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2047 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/336/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 12 lipca 2021 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czarny Dunajec”, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/399/2021 r. Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2021 r.

16.Interpelacje i zapytania Radnych.

17.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zakończenie obrad Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Informuję, iż protokoły z XL oraz z XLI Sesji Rady Gminy znajdują się do wglądu w biurze Rady Gminy (pokój Nr 42 – II piętro).


Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel