Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 26 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102) na wniosek Wójta Gminy:

zwołuję

L NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 03 października (poniedziałek) 2022 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.


1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2022. (Sentencja uchwały).

4.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033 ( załącznik nr 1 i objaśnienia).

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/383/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt drogi 1664K Harkabuz- Piekielnik w miejscowości Podszkle).

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1654K w km 11+459-12+459).

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1652K w km 0+000 do 1+124).

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ciche dr 1652K w km 1+124-ok.3+666”).

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/380/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Ratułów dr 1651K etap II).

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/379/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Czerwienne etap II).

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/431/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego (projekt chodnika Piekielnik dr 1663K).

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel