Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), § 26 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102) na wniosek Wójta Gminy:

z w o ł u j ę

XLIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 03 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Czarny Dunajec woli podjęcia przez Gminę Czarny Dunajec współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego w sprawie przygotowania zadania p.n. „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy obwodnic w ciągu DW 957, DW 958 i DW 959 na terenie Gminy Czarny Dunajec” i współfinansowania tego zadania.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały

Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego (chodnik w miejscowości Piekielnik).

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel