Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

z w o ł u j ę

XLIV SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 28 marca (poniedziałek) 2022 rokuo godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.

4.Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjny

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajecna lata 2022-2033.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego (chodnik w miejscowości Ratułów etap I).

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego (chodnik w miejscowości Czerwienne etap I).

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Nowotarskiego (chodnik w miejscowości Stare Bystre).

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy dla Gminy Nowy Targ (wystawa zwierząt Hodowlanych).

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2021-2030.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Józefa Piłsudskiego 4.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 1914/41, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca dz. ewid. nr 14796/2, 14797, 14798, 14799, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 400/16, 742/1, 400/25 położonej w miejscowości Czarny Dunajec.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 7637/107 położonej w miejscowości Podczerwone.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 7573/18 położonej w miejscowości Koniówka.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

21. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.

24. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu za 2021 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022r.

30. Interpelacje i zapytania Radnych.

31. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

32. Wolne wnioski i informacje.

33. Zakończenie obrad Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.


Informuję, iż protokoły z XLII oraz z XLIII Sesji Rady Gminy znajdują się do wglądu w biurze Rady Gminy (pokój Nr 42 – II piętro).


Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel