Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

zwołuję

XLIX SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 19 września (poniedziałek) 2022 r.o godz. 1000 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady z dnia 23 maja 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady z dnia 28 czerwca 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady z dnia 22 lipca 2022 r.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za okres I półrocza 2022 roku.

a) Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres I półrocza 2022 roku.

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu;

- Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec;

- Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.

b) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec w okresie I półrocza 2022 roku.

c) Przedstawienie Uchwał Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Państwowej Straży Pożarnej pomocy finansowej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały

Nr XLI/413/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie

budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Pauliny i Marka S. na działalność Wójta Gminy Czarny Dunajec.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/123/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Czarny Dunajec”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/141/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec w zakresie ustaleń dotyczących warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec, w zakresie ustaleń planu dotyczących warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2032.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wystąpienia Gminy Czarny Dunajec ze Stowarzyszenia pod nazwą „Podhalańska Lokalna Grupa Działania”.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Czarny Dunajec do stowarzyszenia pod nazwą „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/447/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 zmienionej Uchwałą nr XLVII/475/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/447/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

23. Interpelacje i zapytania Radnych.

24. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zakończenie obrad Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informuję, iż protokoły z XLVI, XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy znajdują się do wglądu w biurze Rady (pokój Nr 42 – II piętro).

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel