Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), § 26 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

na wniosek Wójta Gminy:

zwołuję

XLV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 11 kwietnia (poniedziałek) 2022 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia

30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

4.Podjęcie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/432/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

6.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Zakończenie obrad sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel