Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)

zwołuję

XLVI SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 23 maja (poniedziałek) 2022 roku o godz. 1000w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy.

4.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji Uchwał Rady Gminy.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja o prowadzonych i planowanych pracach inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy Czarny Dunajec.

a.Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu za 2021 rok.

a.Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

a.Wystąpienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

11.Sprawozdanie Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych za 2021 rok.

12.Sprawozdanie Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2021 rok.

13.Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za 2021 rok.

14.Sprawozdanie Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa za 2021 rok.

15.Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej za 2021 rok.

16.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

17.Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.

18.Sprawozdanie z wykonania „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec za 2021 rok”.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały

Nr XLI/413/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego (obwodnica Cz. Dunajca).

22.Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o nierozpoznaniu skargi w terminie i wyznaczeniu nowego terminu do rozpatrzenia skargi.

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 502, położonej w miejscowości Odrowąż.

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec własności nieruchomości stanowiącej według wstępnego podziału dz. ewid. nr 501/B i 501/D, położonej w miejscowości Odrowąż.

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec własności nieruchomości stanowiącej według wstępnego podziału dz. ewid. nr 506/48, położonej w miejscowości Odrowąż.

26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Czarny Dunajec własności nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 637/4, 640, 641/3, 649/13, położonej w miejscowości Ratułów.

27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7573/19 położonej w miejscowości Koniówka.

28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10987/24 położonej w miejscowości Chochołów.

29.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, nieruchomości położonej w miejscowości Chochołów na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku.

31.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku.

32.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy najmu, której przedmiotem jest lokal znajdujący się w miejscowości Czarny Dunajec, na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2032 roku.

33.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa w ilości dwóch sztuk gatunku lipa drobnolistna, stanowiących pomnik przyrody, znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Chochołów.

34.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionej Uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

35.Powołanie Komisji Uzdrowiskowej.

36.Interpelacje i zapytania Radnych.

37.Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych

w okresie od ostatniej Sesji.

38.Wolne wnioski i informacje.

39.Zakończenie obrad Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej wcelu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Informuję, iż protokoły z XLIV oraz z XLV Sesji Rady Gminy znajdują się do wglądu w biurze Rady Gminy (pokój Nr 42 – II piętro).

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel