Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),§ 17 pkt. 1 i 2, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 6102)


z w o ł u j ę


XLVII SESJĘ RADY GMINY Czarny Dunajec w dniu 28 czerwca (wtorek) 2022 roku

o godz. 0900 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,

ul. Józefa Piłsudskiego 2 A.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym irealizacji Uchwał Rady Gminy

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

7.Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za lata 2018, 2019, 2020.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr. XLIV/447/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2022-2025.

9.Debata nad Raportem o stanie Gminy Czarny Dunajec za 2021 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarny Dunajec

za 2021 rok.

11.Absolutorium dla Wójta Gminy.

a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec w 2021 roku.

b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

c) Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

d) Zapoznanie się z Opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Krakowie.

e) Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Dunajec.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec absolutorium

z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2021 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmiany Uchwały Nr XLI/413/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2022-2033

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. Nr122/1 i 123/5, położonej w miejscowości Czarny Dunajec przy ulicy Bugaj na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2031 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec, z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. Nr 5160/2 o pow. 0,0010 ha, położonej

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec, z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. Nr 3637 o pow. 0,0167 ha, położonej

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Czarny Dunajec umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. Nr 5181/5 o pow.0,0002 ha , położonej w miejscowości Czarny Dunajec przy ulicy Mościckiego na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2031 roku.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123/7, 123/9, 123/11 położoną w miejscowości Czarny Dunajec przy ulicy Bugaj.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska na terenie Gminy Czarny Dunajec przy ulicy Rynek.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Stop Smog usytułowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec.

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Czarny Dunajec na rok szkolny 2022/2023 w celu realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

26. Interpelacje i zapytania Radnych.

27. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej Sesji.

28. Wolne wnioski i informacje.

29. Zakończenie obrad Sesji.


 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2020 r. poz. 713) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informuję, iż protokół z XLVI Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w biurze Rady (pokój Nr 42 – II piętro).

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel