Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 4b ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 określa uchwała Nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 150).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Tadeusz Czepiel