Wyjaśnienia dla mieszkańców w postaci odpowiedzi na istotne pytania związane z zamierzeniem uzyskania przez miejscowość Czarny Dunajec statusu miasta:


1. Co daje mieszkańcom uzyskanie statusu miasta?

Status miasta może przyczynić się do wzrostu prestiżu miejscowości Czarny Dunajec i podniesienia jej znaczenia, co jest ważne chociażby w kontekście planów związanych z uzdrowiskiem. Powinien dawać także większe możliwości pozyskiwania środków unijnych, a tym samym przyczyniać się do dalszego rozwoju gospodarczego.


2.Jakie będą koszty zmiany statusu Czarnego Dunajca ze wsi na miasto?

Koszty finansowe będą niewielkie, to praktycznie koszty wymiany szyldów (tablic) z nazwami organów gminy oraz pieczęci urzędowych i pieczątek pracowników Urzędu. Szacuje się ,że nie powinny przekroczyć 5 tysięcy złotych. Bardzo duży będzie natomiast nakład pracy administracyjno –koncepcyjnej przy opracowaniu wniosku do Rady Ministrów i gromadzeniu wymaganych załączników.


3.Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są co roku przez Radę Gminy z uwzględnieniem stawek maksymalnych określonych rozporządzeniem Ministra Finansów, które są identyczne zarówno dla miast jaki i dla wsi. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko- wiejską.


4. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.


5.Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych oraz opłata planistyczna? NIE

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. W przypadku opłaty planistycznej (przy planie przestrzennego zagospodarowania) to wysokość stawki procentowej tej opłaty ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Stąd, jeżeli Rada stawek nie zmieni, pozostaną one na takim samym poziomie.


6. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych? NIE

Rolnik ma prawo uzyskać dopłaty niezależnie od tego ,czy jego gospodarstwo położone jest na terenie miasta, czy wsi .W chwili obecnej takie same dopłaty uzyskują rolnicy z Czarnego Dunajca jak z miasta Nowego Targu czy miasta Rabki-Zdroju. Dotyczy to również płatności rolnośrodowiskowych oraz tzw. ONW.


7.Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie? Nauczyciele NIE stracą dodatków.

Dodatek wiejski należy się: „nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców: zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm)


8. Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.zm.) Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania .


9.Czy zmieni się wysokość subwencji oświatowej dla gminy? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2446) waga P1, dotyczy uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców. W obecnym stanie prawnym ustawodawca określa wysokości subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskim i miastach do 5.000 mieszkańców.


10.Jaki będzie dostęp do funduszy z UE po zmianie statusu miejscowości?

Gminy miejsko –wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich, tak jak gminy wiejskie, a dodatkowo mogą ubiegać się o środki przeznaczone dla ośrodków miejskich. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Czarnego Dunajca otworzą się nowe możliwości poprzez szerszy dostęp do funduszy unijnych niż obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko dla miast np. lokalne plany rewitalizacji. W nowej perspektywie na lata 2021-2027 trend do wzmacniania lokalnych ośrodków miejskich jest jeszcze bardziej wyraźny. Jest zapowiadany przez Ministerstwo Rozwoju specjalny Pakiet dla małych miast. Również w tworzonym Programie INTERREG 2021-2027, w przypadku niektórych działań, preferowane są tereny miejskie. Tak, więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, uzyskanie statusu miasta to po prostu większy wachlarz możliwości.


11. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać -jak dotąd -ze środków na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej albo działalność stowarzyszeń? TAK

Podobnie jak inni mieszkańcy gminy także mieszkańcy miasta Czarny Dunajec zachowają dostęp do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich . Uzyskanie statusu miasta nikogo nie wyeliminuje z dostępu do środków Lokalnej Grupy Działania.


12. Czy po zmianie statusu zmienią się (wzrosną) automatycznie opłaty za wodę i śmieci? NIE

Nie jest planowany wzrost opłat za wodę i za odbiór odpadów komunalnymi z tego tytułu, że miejscowość zmieni status na miejski. Stawki opłat za wodę w postaci tzn. taryfy uchwala Rada Gminy kierując się przesłankami finansowymi i grupami odbiorców .Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz. U .z 2020 poz.2028 ) jak też i akt wykonawczy w postaci rozporządzenia w sprawie określania taryf nie różnicuje opłat z terenów wiejskich i miejskich.

Stawki opłat za odbiór śmieci uchwala Rada Gminy mogąc je różnicować według przesłanek zawartych w ustawie. Ustawodawca dał możliwość zróżnicowania stawki opłaty w zależności od odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich (art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1439 z późn.zm.). , lecz generalnie odbiór śmieci z terenów o zwartej zabudowie ( miejskich) jest tańszy niż odbiór z terenów o zabudowie rozproszonej.


13.Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego-zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010r o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 332 ).


14.Czy w związku z powołaniem miasta zmieni się liczba radnych? NIE

Liczebność rady gminy zależna jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 50 tys. mieszkańców rada składa się z 21 radnych. Stanowi o tym art. 17 ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana statusu nie powoduje także wzrostu diet radnych.


15.Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy (zob. art. 4f ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 390 Kodeksu wyborczego). Rada Gminy staje się automatycznie Radą Miasta i Gminy a Wójt staje się Burmistrzem.


17. Czy po uzyskaniu statusu miasta jednostka pomocnicza (sołectwo) Czarny Dunajec będzie musiała zostać przemianowana na dzielnice, a jej organy na radę dzielnicy I przewodniczącego rady dzielnicy.

Istnieją rożne możliwości w zakresie ustanowienia jednostek pomocniczych położonych na terenie miasta. Mogą to być dzielnice, osiedla, sołectwa. W sytuacji niewielkiego miasta (jakim może stać się Czarny Dunajec) najbardziej właściwe wydaje się być zastosowanie przepisu ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym jednostką pomocniczą może być również miasto położone na terenie gminy.

Niezbędna będzie w tym przypadku zmiana Statutu i ustanowienie nowych organów : zebrania miejskiego (organ uchwałodawczy), rady miejskiej z przewodniczącym (organ wykonawczy).


18. Czy na terenie miasta mogą funkcjonować w gospodarstwa agroturystyczne? TAK

Na terenie miasta mogą być zakładane i prowadzone gospodarstwa agroturystyczne.


20. Czy na terenie miasta gospodarstwa agroturystyczne będą mogły korzystać w dalszym ciągu z ulg podatkowych? NIE

Gospodarstwa agroturystyczne na terenie miasta najprawdopodobniej nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie będzie spełniony jeden z warunków zawartych w tym przepisie – położenie budynku mieszkalnego na terenie wiejskim. Kwestia ta jednak nie jest jednoznaczna, ze względu brak definicji ustawowej terenów wiejskich oraz zrównanie w licznych przepisach miast o liczbie ludności do 5 tys. z terenami wiejskimi. W tej sprawie zainteresowani rolnicy będą mogli zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do właściwego wyspecjalizowanego organu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - jakim jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Również w przypadku podatku od nieruchomości, gospodarstwa agroturystyczne, prowadzone przez osoby ze stałym miejscem pobytu w Gminie Czarny Dunajec, które na terenie miejscowości Czarny Dunajec (a więc miejscowości, która obejmowała dotychczas obszar wiejski) wynajmowały turystom pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych nie będą objęte wyłączeniem przewidzianym w art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, niemniej - w tym przypadku - kompetencje do wprowadzenia takiego zwolnienia przedmiotowego (tj. w stosunku do gruntów usytuowanych w miejscowości Czarny Dunajec, na których to prowadzona jest działalność agroturystyczna w ww. rozumieniu) posiada Rada Gminy Czarny Dunajec, stosownie do treści art. 7 ust. 3 tejże ustawy.


19. Czy na terenach miejskich rolnicy mogą korzystać z ustawowego zwolnienia z opłaty od posiadania psów? TAK

Opłata od posiadania psów przez osoby fizyczne funkcjonuje wyłącznie wówczas, gdy Rada Gminy wprowadzi taką opłatę. Ustawowe zwolnienie z tej opłaty (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów) dotyczy podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych i nie jest związane z lokalizacją na terenie wiejskim.