Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §2, §3 ust. 2, ust. 3 pkt 1,2,3 i 4 oraz ust. 4 oraz §7 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 150) w związku z Uchwałą Nr XXIX/289/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 873), zarządza się, co następuje:

§1.Konsultacje z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec (zwane dalej konsultacjami)przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 1 października 2021 r., z tym zastrzeżeniem, iż konsultacje prowadzone przez pełnomocników prowadzone będą w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 19 września 2021 r.

§2. 1. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji, sporządzenie niezbędnych dokumentów dla ich przeprowadzenia jest Sekretarz Gminy Czarny Dunajec.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone przy pomocy wyznaczonych przez Wójta Gminy pełnomocników, działających na zlecenie Gminy Czarny Dunajec.

3. Podstawowym narzędziem służącym do przeprowadzenie konsultacji jest ankieta, umożliwiająca oddanie głosu popierającego albo przeciwnego albo wstrzymującego się. Ankieta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Oddanie głosu wymaga potwierdzenia podpisem oraz danymi indywidualizującymi osobę jako mieszkańca Gminy Czarny Dunajec.

4. W celu umożliwienia mieszkańcom oddania głosu w formie, o której mowa w ust. 3, wyznaczeni pełnomocnicy zorganizują spotkania w określonych punktach (szkoły, remizy itp.), lub przeprowadzą ankietyzację bezpośrednią.

5. Pełnomocnicy potwierdzają każdorazowo oddanie głosu w formie, o której mowa w ust. 3.

6. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 3, mieszkańcy mogą oddać głos bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Czarny Dunajec. W tym celu wyznaczony zostanie pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za umożliwienie oddania głosu w formie określonej w ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Każdy mieszkaniec jest uprawniony do oddania tylko jednego głosu.

§3. 1.Niezależnie od możliwości oddania głosu w formie określonej w § 2, mieszkańcy mogą dodatkowo składać uwagi (w tym również w formie pytań) i opinie.

2. Uwagi i opinie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację składającego jako mieszkańca Gminy Czarny Dunajec i mogą być przekazywane wyznaczonym pełnomocnikom lub składane w Urzędzie Gminy – również za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

§4.1. W ramach konsultacji, w sytuacji gdy wyniki ankiet oraz zebrane uwagi i opinie wykazywać będą znaczne rozbieżności i niejasności, uniemożliwiające ustalenie jednoznacznych wyników konsultacji, zorganizowana zostanie publiczna debata.

2. Debatę prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy.

3. Celem debaty jest wyjaśnienie spornych, niejasnych kwestii. Z debaty sporządza się protokół.

§5.1. Na potrzeby konsultacji wykorzystana zostanie informacja o konsultacjach, zawierająca opis przedmiotu i celu konsultacji, informacje o terminach i formach prowadzonych konsultacji, a także o stronie internetowej, na której umieszczone będą materiały związane z ubieganiem się przez Gminę Czarny Dunajec o nadanie miejscowości Czarny Dunajec statusu miasta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Informacja, o której mowa w ust. 1 zostanie podana do wiadomości publicznej - na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i w sołectwach.

3.W celu zaznajomienia mieszkańców z najważniejszymi informacjami dotyczącymi procesu i skutków nadania statusu miasta rozprowadzone zostaną ulotki informacyjne.

§6.1.Z konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, zawierające m.in. wnioski z konsultacji, w tym wyniki głosowania – z ustaleniem liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się. Wyniki głosowania podaje się oddzielnie dla całej Gminy i miejscowości Czarny Dunajec.

2.Sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Gminy Czarny Dunajec.

§7.1.Najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji podana zostanie do publicznej wiadomości informacja zawierająca wynik konsultacji, w formie sprawozdania, o którym mowa w §6 lub jego streszczenia.

2. Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec, a także za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu i/lub mediów społecznościowych.

§8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.