Przedmiotem Konsultacji społecznych jest kwestia nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec.


Konsultacje są prowadzone w celu poznania stanowiska mieszkańców gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec, w szczególności poprzez ustalenie liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się w tej sprawie, oddzielnie dla całej Gminy oraz miejscowości Czarny Dunajec.


Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1)      Konsultacje zostaną przeprowadzone przy pomocy wyznaczonych przez Wójta Gminy pełnomocników, działających na zlecenie Gminy Czarny Dunajec. Podstawowym narzędziem służącym do przeprowadzenie konsultacji jest ankieta, umożliwiająca oddanie głosu popierającego albo przeciwnego albo wstrzymującego się. Oddanie głosu wymaga potwierdzenia podpisem oraz danymi indywidualizującymi osobę jako mieszkańca Gminy Czarny Dunajec.

2)      W celu umożliwienia mieszkańcom oddania głosu wyznaczeni pełnomocnicy zorganizują spotkania w określonych punktach (szkoły, remizy itp.), lub przeprowadzą ankietyzację bezpośrednią. Pełnomocnicy potwierdzają każdorazowo oddanie głosu przez mieszkańca.

3)      Mieszkańcy mogą oddać głos bezpośrednio w Urzędzie Gminy poprzez kontakt z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

4)      Każdy mieszkaniec jest uprawniony do oddania tylko jednego głosu.

5)      Mieszkańcy mogą dodatkowo składać uwagi (w tym również w formie pytań) i opinie. Uwagi i opinie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby je składającej jako mieszkańca Gminy Czarny Dunajec i mogą być przekazywane wyznaczonym pełnomocnikom lub składane w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec – również za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

6)      W ramach konsultacji, w sytuacji gdy wyniki ankiet oraz zebrane uwagi i opinie wykazywać będą znaczne rozbieżności i niejasności, uniemożliwiające ustalenie jednoznacznych wyników konsultacji, zorganizowana zostanie publiczna debata w celu wyjaśnienia spornych, niejasnych kwestii. Z debaty sporządza się protokół.


Konsultacje zostaną przeprowadza się w terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 1 października 2021 r. przy czym konsultacje prowadzone przez pełnomocników prowadzone będą w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 19 września 2021 r.


Uwaga! konsultacje prowadzone przez pełnomocników dla miejscowości Czarny Dunajec zostają wydłużone  do dnia 26 września 2021 r.


Nieoddanie głosu lub nieprzekazanie opinii lub uwag w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z tych uprawnień.


Z materiałami związanymi z ubieganiem się o status miasta można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w zakładce „Władze Gminy, sprawy urzędowe”.  Bezpośredni link ”Warto być miastem”.