Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §2, §3 ust. 2, ust. 3 pkt 1,2,3 i 4 oraz ust. 4 oraz §7 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2021 r. poz. 150) w związku z Uchwałą Nr XXIX/289/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 873), zarządza się, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 148/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec wprowadza się następujące zmiany:

  • w treści §1 w ostatniej części zdania, która otrzymuje brzmienie: „konsultacje prowadzone przez pełnomocników dla miejscowości Czarny Dunajec prowadzone będą w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 26 września 2021 r., natomiast w pozostałych miejscowościach
    w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 19 września 2021 r.
  • w uzupełnieniu do informacji z dnia25 sierpnia 2021 r. o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec Czarny Dunajec, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia, dodaje się treść”

Uwaga! konsultacje prowadzone przez pełnomocników dla miejscowości Czarny Dunajec zostają wydłużone do dnia 26 września 2021 r.”.

§2. Uzupełniona informacja o której mowa w §1 pkt 2 zostanie podana do wiadomości publicznej -
na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.