Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) oraz §3 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 oraz §7 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 150) w związku z Uchwałą Nr XXIX/289/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 873) zarządza się, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 151/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocników do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec i określenia ich zadań, zmienia się treść §4, który otrzymuje brzmienie:

„§4. Konsultacje, o których mowa w §1, prowadzone przez pełnomocników dla miejscowości Czarny Dunajec prowadzone będą w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 26 września 2021 r., natomiast w pozostałych miejscowościach w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 19 września 2021 r.”

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Czarny Dunajec.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.