1.Podstawa prawna konsultacji oraz sprawozdania:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz
oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310),

- Uchwała nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 150) - §7 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 1 – w związku z Uchwałą
Nr XXIX/289/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 873),

- Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec zmienione Zarządzeniem Nr 161/2021Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 17 września 2021 r.

2.Zakres sprawozdania określony przez akty prawne określone w pkt 1:

Sporządzenie sprawozdania z konsultacji, zawierającego wnioski z konsultacji, w tym wyniki głosowania z ustaleniem liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się; wyniki głosowania podaje się oddzielnie dla całej Gminy i miejscowości Czarny Dunajec.

3.Działania informacyjne skierowane na przekazanie mieszkańcom wiedzy o przedmiocie i celu konsultacji, o terminach i formach prowadzonych konsultacji oraz kluczowych zagadnieniach związanych z uzyskaniem statusu miasta:

1)W celu poinformowania mieszkańców o przedmiocie i celu konsultacji oraz o terminach i formach prowadzonych konsultacji a także o stronie internetowej, sporządzona została informacja z dnia 25 sierpnia 2021 r. (uzupełniona w dniu 20.09.2021 r.). W informacji podano m.in.:

·Przedmiotem Konsultacji społecznych jest kwestia nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec, konsultacje są prowadzone w celu poznania stanowiska mieszkańców gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec, w szczególności poprzez ustalenie liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się w tej sprawie, oddzielnie dla całej Gminy oraz miejscowości Czarny Dunajec.

·Konsultacje zostaną przeprowadzone przy pomocy wyznaczonych przez Wójta Gminy pełnomocników, działających na zlecenie Gminy Czarny Dunajec. Podstawowym narzędziem służącym do przeprowadzenie konsultacji jest ankieta, umożliwiająca oddanie głosu popierającego albo przeciwnego albo wstrzymującego się.

·W celu umożliwienia mieszkańcom oddania głosu wyznaczeni pełnomocnicy zorganizują spotkania w określonych punktach (szkoły, remizy itp.), lub przeprowadzą ankietyzację bezpośrednią.

·Mieszkańcy mogą oddać głos bezpośrednio w Urzędzie Gminy poprzez kontakt z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

·Mieszkańcy mogą dodatkowo składać uwagi (w tym również w formie pytań) i opinie.

·Konsultacje zostaną przeprowadza się w terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 1 października 2021 r. przy czym konsultacje prowadzone przez pełnomocników prowadzone będą w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 19 września 2021 r. Konsultacje prowadzone przez pełnomocników dla miejscowości Czarny Dunajec zostały wydłużone do dnia 26 września 2021 r.

·Z materiałami związanymi z ubieganiem się o status miasta można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w zakładce „Władze Gminy, sprawy urzędowe”. Bezpośredni link ”Warto być miastem”.

Informacja została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy - dn. 25 sierpnia (ze zmianą 20 września 2021 r.), a także rozwieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach w okresie 27 sierpnia – 1 październik
2021 r.

2)W dedykowanej zakładce na stronie internetowej Gminy umieszczono następujące informacje, dokumenty, materiały:

·film: Czarny Dunajec - Warto być miastem, zrealizowany przez TVP3 Kraków.

·rys historyczny i inne materiały historyczne,

·pytania i odpowiedzi w sprawie uzyskania statusu miasta,

·prezentacja zawierające najważniejsze informacje,

·zarządzenia Wójta Gminy dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

·informacja stanowiąca podstawę prowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

3)Zgodnie z §5 ust. 3 Zarządzenia Nr 148/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 sierpnia 2021 r. opracowano i rozdystrybuowano ulotki „Czarny Dunajec – warto być miastem”, poprzez: sieć lokalnych sklepów, Urząd Gminy, kampanie w czasie „Dożynek” oraz pełnomocników Wójta ds. konsultacji.

4)Dodatkowo:

·Zlecona i przeprowadzona została telewizyjna kampania informacyjno-edukacyjna w TVP3 Kraków „Odzyskanie praw miejskich przez Czarny Dunajec”. Pierwsza emisja odbyła się 06.07 o godzinie 18:10, a powtórki wyemitowane były według poniższego harmonogramu: poniedziałek 13.09, godzina 19.10, piątek 17.09, godzina 14.30, sobota 18.09, godzina 18.00. Film przez cały okres konsultacji dostępny był na przeglądarce YOUTUBE (935 wyświetleń).

·Przeprowadzona została kampania informacyjna dla mieszkańców - w czasie głównej imprezy: XXXI Gminne Dożynki „Hołdymas 2021” dnia 29 sierpnia 2021 .

·Wydano biuletyn gminny „Gmina Czarny Dunajec” sierpień 2021 r., w znacznej części poświęcony zagadnieniom i problematyce związanej z uzyskaniem statusu miasta. Biuletyn został rozdystrybuowany wśród mieszkańców na terenie całej Gminy – poprzez sieć sklepów, oraz pełnomocników Wójta Gminy ds. konsultacji.

·Pełnomocnicy Wójta ds. konsultacji zostali przeszkoleni w celu dysponowania rzetelną wiedzą na temat problematyki związanej z uzyskaniem statusu miasta, co pozwoliło im na udzielanie wyjaśnień mieszkańcom. Zostali również zaopatrzeni w materiały: ulotki, specjalne wydanie biuletynu Gminy, które przekazywali mieszkańcom.

4. Wyniki konsultacji:

Konultacje przeprowadzono we wszystkich sołectwach Gminy. W ramach konsultacji na terenie poszczególnych sołectw działało 22 pełnomocników Wójta Gminy, ponadto ankiety z głosami przyjmowane były w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy, przez pracowników na stanowiskach ds. organizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy pełnomocnicy prowadzili konsultacje w okresie 6 września do 19 września 2021 r., przy czym konsultacje prowadzone przez pełnomocników w miejscowości Czarny Dunajec zostały wydłużone do dnia 26 września 2021 r. Niezależnie od tego mieszkańcy mogli oddawać ankiety z głosami w Urzędzie Gminy w terminie od 1 do 30 września 2021 r.

Frekwencja udziału w głosowaniu za pomocą ankiet wyniosła w skali Gminy 30,2 %. Na 19153 uprawnionych (mieszkańców), udział w głosowaniu wzięło 5788 osób, z czego 5766 oddało głosy ważne. W miejscowości Czarny Dunajec na 3290 uprawnionych udział w konsultacjach wzięło 1276 osób (38,8 %), przy czym głosy nieważne oddało 10 osób. Oceniając frekwencje w Gminie Czarny Dunajec należy w dalszym ciągu mieć na uwadze, że utrzymuje się znaczna różnica między stanem ewidencyjnym ludności, a populacją stale przebywającą na terenie Gminy. W oparciu o bazę stworzoną na podstawie składanych deklaracji dotyczących opłat za odpady komunalne przyjąć należy że w Gminie stale przebywa nieco ponad 70 % stanu ewidencyjnego mieszkańców. Główną przyczyną tego stanu jest częste wykonywanie przez mieszkańców – w długich okresach – pracy w dużej odległości od Gminy, w tym przed wszystkim za granicą. Reasumując – frekwencja była znacznie wyższa niż wynika z wyliczeń opartych na stanie ewidencyjnym.

Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono ilości głosów: popierających, przeciwnych i wstrzymujących się, zebranych w poszczególnych miejscowościach przez pełnomocników (Tabela 1) oraz zebranych w Urzędzie Gminy (tabela 2)

Tabela 1. Wyniki konsultacji przeprowadzonych w formie oddawania głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się następująco:

Miejscowość

Głosy ważne łącznie

Głosy „ZA”

Głosy „PRZECIW”

Głosy „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1

Chochołów

275

114

41,45

81

29,45

80

29,1

2

Ciche

834

626

75,1

91

10,9

117

14,0

3

Czarny Dunaj.

1221

718

58,8

443

36,3

60

4,9

4

Czerwienne

393

294

74,8

37

9,4

62

15,8

5

Dział

160

138

86,25

8

5,0

14

8,75

6

Koniówka

145

83

57,2

30

20,7

32

22,1

7

Odrowąż

219

146

66,7

39

17,8

34

15,5

8

Piekielnik

574

437

76,1

62

10,8

75

13,1

9

Pieniążkowice

248

153

61,7

43

17,3

52

21,0

10

Podczerwone

250

221

88,4

12

4,8

17

6,8

11

Podszkle

246

216

87,8

8

3,3

22

8,9

12

Ratułów

514

378

73,5

43

8,4

93

18,1

13

Stare Bystre

392

251

64,0

85

21,7

56

14,3

14

Wróblówka

129

56

43,4

44

34,1

29

22,5

15

Załuczne

166

94

56,6

43

25,9

29

17,5

16

Łącznie

5766

3925

68,1

1069

18,5

772

13,4
Tabela 2. Wyniki konsultacji przeprowadzonych w formie oddawania głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” w Urzędzie Gminy przedstawiają się następująco:

Miejscowość

Głosy ważne łącznie

Głosy „ZA”

Głosy „PRZECIW”

Głosy „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1

Czarny Dunaj.

45

15

33,3

29

64,5

1

2,2

2

Pozostałe

23

14

60,1

9

39,1

0

0

3

Łącznie

68

29

42,6

38

55,9

1

1,5Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 ww. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zdanie drugie: „W przypadku wniosku o nadanie miejscowości statusu miasta przedstawia się oddzielnie wyniki konsultacji w gminie i miejscowości.”

A zatem wyniki konsultacji z podziałem na Gminę oraz miejscowość Czarny Dunajec, z uwzględnieniem wszystkich oddanych głosów, przedstawiają się następująco:


Tabela 3.

Obszar

Głosy ważne łącznie

Głosy „ZA”

Głosy „PRZECIW”

Głosy „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1

Gmina (całość)

5834

3954

67,8

1107

19,0

773

13,2

2

miejscowość Czarny Dunajec

1266

733

57,9

472

37,3

61

4,8


W skali gminy bardzo niewielki odsetek stanowiły głosy nieważne (m.in. znak „X” postawiony więcej niż w jednej kratce, przekreślenia) – były to raptem 22 głosy.

Oprócz oddawania głosów, mieszkańcy mieli również możliwość składania uwag (w tym również w formie pytań) i opinii. Z tej formy konsultacji jednak nie skorzystał żaden mieszkaniec.

5. Wnioski z konsultacji:

Celem konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec było usyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko mieszkańców – wyrażone w formie głosowania – w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec.

Przeprowadzone konsultacje dają jednoznaczny wynik, wskazujący na przychylność mieszkańców odnośnie starań o uczynienie miejscowości Czarny Dunajec miastem. Zarówno w skali całej Gminy jak i miejscowości Czarny Dunajec, zarysowała się wyraźna przewaga zwolenników uzyskania statusu miasta. Biorąc pod uwagę wyniki głosowania we wszystkich miejscowościach, głosy „za” przeważyły nad głosami „przeciw” niemal o 50 % (67,8 % do
19 %), w samym Czarnym Dunajcu było to ponad 20 % (57,9 % do 37,3 %). Zwraca przy tym uwagę bardzo niewielki odsetek osób niezdecydowanych, wstrzymujących się od głosu – w Czarnym Dunajcu było to tylko niecałe 5 %.

Uzyskane wyniki dają mocną podstawę do kontynuowania działań zmierzających do nadania miejscowości Czarny Dunajec statusu miasta, w tym, w pierwszej kolejności, do wyrażenia pozytywnej opinii Rady Gminy Czarny Dunajec w oparciu o przepis art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym